Overzicht van landen met de hoogste uitstoot van CO2

Tijdens de discussies tussen landen op internationale klimaatconferenties is er traditioneel sprake van twee blokken, de westerse industrielanden en de opkomende economieën. Deze laatste landen menen dat deze industrielanden de volle verantwoordelijkheid dragen voor de toegenomen concentratie van CO2 in de atmosfeer en daarmee voor de opwarming van de aarde. De afgelopen honderd jaar werd de uitstoot van CO2 in hoofdzaak veroorzaakt door de rijke industrielanden, zoals de VS, Japan en de Europese landen. Deze rijke landen ontkennen dit niet, maar wijzen erop dat op dit moment wereldwijd bezien de opkomende economieën tot de grootste uitstoters van CO2 behoren en dat die uitstoot door hun groeitempo zeer snel zal toenemen. Volgens internationale prognoses zal bijna 80% van de toename van de CO2-emissies in de periode tot 2030 worden veroorzaakt door de niet-OESO-landen: voornamelijk opkomende economieën als China, India, Rusland, Brazilië. Door de snelgroeiende economie in deze landen stijgt het fossiele energieverbruik en daarmee de uitstoot van broeikasgassen.

Omdat het bij de opwarming om een wereldwijd probleem gaat, is het noodzakelijk dat alle landen, ook opkomende economieën, maatregelen treffen om de CO2-uitstoot terug te dringen. De opkomende landen menen dat het rijke westen op dit moment per hoofd van de bevolking nog steeds de hoogste uitstoot veroorzaakt en daarom voorop moet lopen met reductiemaatregelen. Ze wijzen er bovendien op dat ze zelf onvoldoende middelen hebben om met dure investeringen hun uitstoot af te remmen en dat CO2-reducties ten koste gaan van hun economische groei. Deze discussie heeft ook weer plaatsgevonden tijdens de klimaattop in Parijs en heeft daar geleid tot een compromis. Zie hoofdstuk 2.

In box 7 is een overzicht opgenomen van landen met de hoogste uitstoot van CO2, waarbij ook de gemiddelde uitstoot per hoofd van de bevolking in beeld is gebracht. In deze tabel zien we dat in China de hoogste totale uitstoot plaatsvindt, maar dat de VS koploper is als het gaat om de gemiddelde uitstoot per persoon (bijna 17 ton). Nederland staat in de CO2-wereldranglijst op plaats 34 met een wereldaandeel van 0,4% en 9,3 ton CO2 per persoon. 

18