1.5 Uitstoot van broeikasgassen

Energieverbruik neemt toe

Op dit moment zijn wereldwijd de sectoren energieopwekking (elektriciteitscentrales, vooral kolen- en gascentrales), industrie en bosbouw (ontbossing) de grootste uitstoters van broeikasgassen; samen ruim 60% (zie box 5). Bij een ongewijzigd beleid zullen de percentages de komende decennia ingrijpend veranderen. Dat is het gevolg van de groei van de wereldbevolking en de mondiale economie en de daarmee samenhangende toename van elektriciteitscentrales die tot op heden in hoofdzaak worden gestookt met steenkool en aardgas.

Daarnaast zullen door het sterk groeiende verkeer en vervoer in de wereld de sectoren energie, transport en verkeer in 2050 naar verwachting meer dan 60% van de uitstoot veroorzaken. De sector transport en verkeer bestaat uit personenwagens, vrachtauto’s, bussen, motoren, schepen, treinen en vliegtuigen. Deze sector draait vooral op olie en zal door de toenemende mobiliteit in de wereld de sterkste groei vertonen. Door wereldwijd de komende decennia maatregelen te nemen die vooral de uitstoot van energiecentrales en de transportsector beperken, is het mogelijk deze uitstoot-prognose ingrijpend bij te stellen. 

Box 5 Uitstoot van broeikasgassen per sector

Bron: IPCC

14